Έργο 14

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (MIS 431005)

Η δράση προβολής Δημοσιότητας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) περιλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης, ενημέρωσης, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης των αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης στην Παλιά Πόλη των Χανίων (ΟΣΑΑ). Στόχος της πράξης είναι η γνωστοποίηση στους κατοίκους και επισκέπτες της υλοποίησης επιμέρους δράσεων ενταγμένων στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενων από το Ε.Π. “Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013”.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, υλοποιείται ένα πακέτο ενεργειών δημοσιότητας – δικτύωσης το οποίο περιλαμβάνει:

  1) τη δημιουργία και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για τις παρεμβάσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης της Παλιάς Πόλης Χανίων, καθώς και ενημερωτικών πινακίδων των επιμέρους υλοποιούμενων δράσεων, οι οποίες θα τοποθετηθούν στους χώρους υλοποίησής τους. Επίσης, το σχεδιασμό και την έκδοση εντύπων (φωτογραφικού λευκώματος, παλαιών χαρτών και πολυσέλιδου ενημερωτικού φυλλαδίου), στα οποία θα ενσωματώνονται και θα προβάλλονται οι επιμέρους παρεμβάσεις,

  2) η διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης στο ευρύ κοινό,

  3) το σχεδιασμό, οργάνωση & υλοποίηση εκστρατείας προβολής και δημοσιότητας στα ΜΜΕ, μέσω της δημιουργία και προβολής διαφημιστικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, καθώς και δημοσιεύσεων στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο έντυπο τύπο.

  4) την ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού τόπου – ιστοσελίδας με στόχο την προώθηση του έργου μέσω διαδικτύου.

Παραδοτέο της πράξης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών (υποέργο) που περιλαμβάνει την υλοποίηση επιμέρους ενεργειών. Συγκεκριμένα, προτείνεται η υλοποίηση τεσσάρων ενεργειών:
Ενέργεια 1: ” Δημιουργία πληροφοριακών πινακίδων & εκδόσεων”: περιλαμβάνει: το σχεδιασμό, κατασκευή και τοποθέτηση δυο (2) μεγάλων μεταλλικών πληροφοριακών πινακίδων (μόνιμης πληροφόρησης) αναφοράς στοιχείων για το σύνολο των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των ΟΣΑΑ. Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε δυο κεντρικά σημεία της Παλιάς Πόλης των Χανίων, καθώς και κατασκευή-τοποθέτηση οκτώ (8) μικρότερων πινακίδων από plexiglass, οι οποίες θα αναφέρουν επιμέρους στοιχεία για την κάθε παρέμβαση και θα τοποθετηθούν στα σημεία υλοποίησης των έργων του ΟΣΑΑ. Το σχεδιασμό, την έκδοση πολυσέλιδου ενημερωτικού φυλλαδίου και την ανατύπωση χιλίων (1.000) αντιτύπων. Το σχεδιασμό, την έκδοση παλαιών χαρτών και την ανατύπωση χιλίων (1.000) χαρτών της Παλιάς Πόλης των Χανίων.

Eνέργεια 2: “Διοργάνωση Ενημερωτικής Συνάντησης” με περιεχόμενο την παρουσίαση των επιμέρους παρεμβάσεων από τους υπεύθυνους υλοποίησης των έργων, προβολή της εξέλιξης των παρεμβάσεων (του πριν και του μετά), δημιουργία και προβολή έκθεσης φωτογραφίας. Τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΣΑΑ του συνόλου των αστικών κέντρων που υλοποιούν αντίστοιχες δράσεις.

Ενέργεια 3: “Σχεδιασμός, Οργάνωση & Υλοποίηση Εκστρατείας Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ: Προβλέπεται η δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, καθώς και η προβολή του από ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα, καθώς και δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο έντυπο τύπο.

Ενέργεια 4: “Ανάπτυξη Διαδικτυακού Πληροφοριακού Τόπου – Ιστοσελίδας & Διαδικτυακή Προώθηση Έργου” μέσω δημιουργίας διαδικτυακού τόπου πληροφόρησης του κοινού, καθώς και δράσεων προβολής του δικτυακού τόπου από άλλες ιστοσελίδες διαφημιστικού περιεχομένου.

  Τίτλος Πράξης: Δημοσιότητα – Δικτύωση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης των Χανίων
  Κωδ. MIS 431005
  Προϋπολογισμός Ένταξης Πράξης 45.510,00
  Προϋπολογισμός Σύμβασης 38.068,50

img1