Έργο 13

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΤΑ- ΠΟΡΤΑ

1. Περιγραφή λειτουργίας του Έργου

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.(ΟΤΑ),στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Διαλογής και Ανακύκλωσης Παραγόμενων Απορριμμάτων: Συλλογή Πόρτα-Πόρτα»,προμηθεύτηκε 2770 κάδους,διαφόρων χωρητικοτήτων και διαφορετικών χρωμάτων και πέντε (5) οχήματα μικρών διαστάσεων (τρία ηλεκτροκίνητα οχήματα,ανοικτού τύπου, ανατρεπόμενα και δύο δορυφορικά απορριμματοφόρα),που αποτελούν μέρος του «στόλου» της επιχείρησης για τη καινοτόμο για τα Χανιά δράση που υλοποιείται στην Παλιά Πόλη των Χανίων.Οι κάδοι είναι διαφόρων χωρητικοτήτων, από δέκα έως πεντακοσίων λίτρων και τριών χρωμάτων, ανάλογα με τα απορρίμματα που υποδέχονται.Συγχρόνως,τα οχήματα είναι τα πλέον κατάλληλα για το πρόγραμμα,αφού η κατασκευή τους (οι μικρές διαστάσεις τους) επιτρέπει να κινούνται με άνεση σε μεγάλο μέρος της Παλιάς Πόλης των Χανίων,με τη γνωστή ιδιαιτερότητα του πολεοδομικού ιστού της.
Τα οχήματα πραγματοποιούν την αποκομιδή σε προκαθορισμένες ώρες και ημέρες από την ΔΕΔΙΣΑ, η οποία έχει μοιράσει στους κατοίκους και τους επαγγελματίες τους κάδους,τριών διαφορετικών χρωμάτων (κίτρινος κάδος μόνο για γυάλινες συσκευασίες, μπλε κάδος για όλες τις υπόλοιπες συσκευασίες και χαρτί, και πράσινος κάδος για τα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα) και ειδικά σχεδιασμένο πληροφοριακό υλικό για την καθοδήγησή τους, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν το διαχωρισμό των απορριμμάτων τους στο σπίτι ή το κατάστημά τους.Ένα από τα τρία ηλεκτροκίνητα οχήματα πραγματοποιεί συλλογή πόρτα -πόρτα των ογκωδών Αποβλήτων Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού προς ανακύκλωση.

Σημειώνεται ότι η Δράση είναι σύμφωνη με τη σύγχρονη νομοθεσία τόσο την εθνική, όσο και της ευρωπαϊκής ένωσης,δηλ. την Οδηγία 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» .

Η Πράξη περιλαμβάνει δύο Υποέργα:

Υποέργο 1:
«Προμήθεια κάδων,Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και Δορυφορικών Απορριμματοφόρων» συνολικού προϋπολογισμού 260,142.00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (59,832.66). Συμβασιοποιήθηκε:216,525.00€ συν ΦΠΑ:49,800.75€.Ο προϋπολογισμός και το αντικείμενο χωρίζεται σε τμήματα: Τμήμα Α Προμήθεια Κάδων: 140.630,00 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. 23%, (συμβασιοποίηση: 107,680.00 €). Τμήμα Β Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων: 60.976,00 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. 23%, (συμβασιοποίηση: 60,867.00 €). Τμήμα Γ Προμήθεια Δορυφορικών Απορριμματοφόρων: 58.536,00 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. 23% (συμβασιοποίηση: 47,978.00 €).

Υποέργο 2:
«Προμήθεια Έντυπου Υλικού Ευαισθητοποίησης /Ενημέρωσης», συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 12.100,00Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. 23% (2,783.00), Συμβασιοποίηση: 10,900.00€ € συν ΦΠΑ:2,507.00€.
3. Πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί
Δράσεις Διαλογής και Ανακύκλωσης παραγόμενων απορριμμάτων : Συλλογή Πόρτα – Πόρτα ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

    ΟΣΑΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ»,προϋπολογισμού 6,028,729.50€ (αρχικά 6,014,100.00 €)στο _πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Ε.Π.Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 άξονας προτεραιότητας 7- «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης») που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης παλιάς πόλης Χανίων».

4.Συνοπτική περιγραφή του έργου

Περιγραφή σκοπού προμηθειών/πράξης:
A.Διαλογή απορριμμάτων στην πηγή δημιουργία τριών ρευμάτων υλικών ΑΣΑ.

Διανομή, σε μέρος της Παλιάς Πόλης Χανίων, κάδων ανά νοικοκυριό/κατάστημα για τρία είδη υλικών:

    1) χαρτί και συσκευασίες πλην γυαλί (χρώματος μπλε)

    2) γυάλινες συσκευασίες (χρώματος κίτρινου)

    3) λοιπά απορρίμματα (χρώματος πράσινου)

B. Σύστημα συλλογής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών πόρτα πόρτα τριών ρευμάτων ΑΣΑ σε μέρος της Παλιάς Πόλης Χανίων και Αποβλήτων Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού ΑΗΗΕ,στο σύνολο της Παλιάς Πόλης Χανίων .
a. Ο σχεδιασμός προέβλεπε τη λειτουργία της δράσης σε άμεση συνέργεια με ετέρα δράση του Δήμου Χανίων (Προμήθεια και εγκατάσταση βυθιζόμενων κάδων συλλογής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών), σε μέρος της Παλιάς Πόλης Χανίων (Ενετικός Λιμένας,Τοπ Χανάς και Εμπορικό Κέντρο /Μητρόπολη), η οποία εγκρίθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε, με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα εφαρμογής της συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών πόρτα – πόρτα και σε αυτές τις περιοχές της παλιάς Πόλης Χανίων.

Η συλλογή γίνεται πόρτα – πόρτα σε προκαθορισμένες ώρες και ημέρες, με τη χρήση «δορυφορικών» μικρών απορριμματοφόρων, μικρού ανοικτού ανατρεπόμενου οχήματος και μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, κάποιες φορές.

2. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Έργου

Η δράση ξεκίνησε πιλοτικά το Μάρτιο του 2012 στην περιοχή της Σπλάντζιας τον Ιούνιο του 2012 επεκτάθηκε η εφαρμογή της στον Ενετικό Λιμένα Χανίων και τον Τοπ Χανά, τον Οκτώβριο του 2012επεκτάθηκε στο εμπορικό κέντρο της Παλιάς Πόλης Χανίων (Μητρόπολη,Στιβανάδικα, Χατζημιχάλη Νταλιάνη και πέριξ της Δημοτικής Αγοράς),το Δεκέμβριο του 2012 εφαρμόσθηκε στη Δημοτική Αγορά Χανίων και τον Απρίλιο του 2013 στο Καστέλι της Παλιάς Πόλης Χανίων.

3. Παράλληλες Δράσεις του Έργου

Επιπλέον των παραπάνω αναφερόμενων περιοχών της Παλιάς Πόλης Χανίων, η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.(ΟΤΑ) έχει εφαρμόσει τη Συλλογή Πόρτα -Πόρτα σύμμεικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών παράλληλα στο Λιμανάκι Νέας Χώρας (Ιούνιος 2012)και στην Πλατεία 1866(Μάιος 2013).

4. Λοιπά αριθμητικά στοιχεία του Έργου

Έως τις 31/12/2013 είχαν διανεμηθεί 2416κάδοι συνολικά σε οικίες & καταστήματα των περιοχών εφαρμογής του προγράμματος, ενώ πραγματοποιούνται 7 δρομολόγια ανά ημέρα.


Προϋπολογισμός Έργου/Πράξης
272,242.00 ευρώ (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 62,615.66 € ήτοι: 334,857.66€).
1α. Προϋπολογισμός Σύμβασης
Το σύνολο της Πράξης συμβασιοποιήθηκε στα 227,425.00 ευρώ,μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 52,307.75€ ήτοι: 279,732.75€. Εκπτώσεις:44,817.00 ευρώ ήτοι 16.5%_
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επιβάρυνε τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

img1