Έργο 5

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΔΟΥ ΚΑΝΕΒΑΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (MIS 423761)

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης αφορά αφενός κτιριακές εργασίες για την αποκατάσταση των κτιρίων και αφετέρου την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού που θα παρέχει υπηρεσίες στήριξης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες με την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής σε μία σειρά θεμάτων σχετικών με την υγεία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον ρατσισμό, την ισότητα των φύλων, την ενδοοικογενειακή βία, την ανεργία κλπ.
Ειδικότερα η δράση εξειδικεύεται ως εξής :

(α) Αποκατάσταση κτιρίων
Η δράση περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης και εξοπλισμού δύο όμορων λιθόκτιστων ακατοίκητων παραδοσιακών κτιρίων (ενός διωρόφου και ενός τριώροφου) ιδιοκτησίας του Δήμου Χανίων που βρίσκονται στη συνοικία Καστέλλι της Παλιάς Πόλης.
Στο τριώροφο κτίριο που βρίσκεται στο Νο 28 εμβαδού περίπου 25τμ ανά όροφο έχει καθαιρεθεί το δώμα και από τα μεσοπατώματα σώζονται οι ξύλινες δοκοί. Μετά τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών, την έγκριση τους από την 28η ΕΒΑ και την έκδοση Οικοδομικής Αδείας οι εργασίες που εκτιμάται ότι θα γίνουν είναι :

 • Καθαίρεση ξύλινων δοκών μεσοπατωμάτων, κουφωμάτων, επιχρισμάτων και ξύλινης εσωτερικής σκάλας.
 • Στερεωτικές εργασίες λιθοδομών (συμπληρώσεις, χαλικολόγημα, αρμολόγημα, τσιμεντενέσεις).
 • Κατασκευή νέου δώματος από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί μονίμου ξυλοτύπου, δύο ξύλινων μεσοπατωμάτων, ξύλινης εσωτερικής κλίμακας, ξύλινων υπερθύρων, λίθινων ποδιών, ξύλινων κουφωμάτων με μεταλλικές σιδεριές.
 • Κατασκευή νέου WC.
 • Εγκαταστάσεις δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικό δίκτυο, δίκτυο υπολογιστών, πυρασφάλειας κλπ.), κλιματισμού.
 • Επίστρωση πατώματος ισογείου με κεραμικά πλακίδια.
 • Κατασκευή επιχρισμάτων και χρωματισμών.

Στο διώροφο κτίριο που βρίσκεται στο Νο 26 και είναι εμβαδού περίπου 18 τμ ανά όροφο, σώζονται το δώμα και τα μεσοπατώματα. Μετά τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών, την έγκριση τους από την 28η ΕΒΑ και την έκδοση Οικοδομικής Αδείας οι εργασίες που εκτιμάται ότι θα γίνουν είναι :

 • Αντικατάσταση του ξύλινου μεσοπατώματος, της ξύλινης εσωτερικής σκάλας και του δώματος εφόσον αυτό επιβληθεί από τη στατική μελέτη.
 • Καθαίρεση κουφωμάτων, επιχρισμάτων και του προβόλου από οπλισμένο σκυρόδεμα της πρόσοψης.
 • Στερεωτικές εργασίες λιθοδομών (συμπληρώσεις, χαλικολόγημα, αρμολόγημα, τσιμεντενέσεις).
 • Κατασκευή νέων ξύλινων υπερθύρων, λίθινων ποδιών, ξύλινων κουφωμάτων με μεταλλικές σιδεριές.
 • Κατασκευή νέου WC.
 • Κατασκευή νέου προβόλου από ξύλινο δάπεδο πάνω σε μεταλλικό σκελετό με φουρούσια.
 • Εγκαταστάσεις δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, κλιματισμού.
 • Επίστρωση πατώματος ισογείου με κεραμικά πλακίδια.
 • Κατασκευή επιχρισμάτων και χρωματισμών.
Σημειώνεται ότι αν απαιτηθεί από την αρχιτεκτονική μελέτη και επιτραπεί από την στατική μελέτη του φέροντα οργανισμού τους, τα δύο κτίρια θα ενοποιηθούν με άνοιγμα στην μεσοτοιχία τους στο ισόγειο οπότε δεν θα απαιτηθεί νέο WC στο δεύτερο κτίριο.

(β) Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού

Περιλαμβάνει προμήθεια επίπλων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμού οπτικο- ακουστικών μέσων.

img1