Έργο 3

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (MIS 429695)

Υφιστάμενη κατάσταση περιοχής επέμβασης

Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στο δυτικό όριο της Παλιάς Πόλης των Χανίων, ακριβώς στην συναρμογή του τείχους με τον ιστορικό αστικό ιστό. Το δυτικό ανάχωμα αποτελεί μια εκτεταμένη ανοιχτή έκταση σε μεγάλο υψόμετρο και με σημαντικά μεγάλη επιφάνεια υπαίθριου χώρου, πρακτικά μέσα στο πιο πυκνοδομημένο μέρος του ιστού, με μεγάλη δυνατότητα αξιοποίησης. Στο βόρειο τμήμα του, που στην παρούσα φάση δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση (αποτελεί έργο β΄προτεραιότητας), υπάρχουν αρχαιολογικά στοιχεία που χρήζουν αποκάλυψης κι ανάδειξης, καθώς και κάποιες κατοικίες που θα απομακρυνθούν σε βάθος χρόνου.
Το νότιο μισό τμήμα του προσφέρεται για αξιοποίηση και άμεση απόδοσή του σε δημόσια χρήση.

Η προτεινόμενη παρέμβαση οριοθετείται:
Βόρεια από τον επιπρομαχώνα Priouli, στο οποίον δεν επεμβαίνουμε στα πλαίσια της παρούσας πρότασης. Συμπεριλαμβάνεται ωστόσο, το δρομάκι ανατολικά του επιπρομαχώνα, το οποίο αποτελεί τη συνέχεια της οδού Ζαμπελίου, και δίνει πρόσβαση και σύνδεση της πεζής κυκλοφορίας μεταξύ του ιστού της Παλιάς Πόλης και του χώρου επέμβασης. Η εγκάρσια αυτή σύνδεση, η οποία οριοθετείται από ένα χαρακτηριστικό θύρωμα της οδού (Ζαμπελίου), είναι πολύ σημαντική, καθώς ενώνει τα αστικά τμήματα εντός και εκτός των τειχών.
Νότια, οριοθετείται από την οδό Μελετίου Πηγά, η οποία προσφέρει το βασικό μέτωπο εισόδου στο χώρο.
Το δυτικό όριο είναι το ίδιο το τείχος και η δυτική τάφρος, η μεγάλη υψομετρική διαφορά με την οποία, προσφέρει απεριόριστη θέα του δυτικού τμήματος της πόλης και του θαλάσσιου μετώπου.
Ανατολικά, οριοθετείται και πάλι με σημαντική υψομετρική διαφορά, από την οδό Πόρτου, που λειτουργεί ως πεζόδρομος.
Η επιφάνεια της παρούσας προτεινομένης περιοχής επέμβασης (βλέπε χάρτη) είναι περίπου 5.317,29 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ο συνολικός χώρος του δυτικού αναχώματος είναι 12.133,61 τ.μ.

Η περιοχή σήμερα δεν παραλαμβάνει κάποια οργανωμένη χρήση, ή κάποια διαμόρφωση. Μικρή εξαίρεση αποτελεί μια παιδική χαρά που λειτουργεί στο νοτιοανατολικό άκρο του χώρου. Στο κέντρο του υπαίθριου προτεινόμενου χώρου, υπάρχει το κτίριο του παλαιού Ρώσικου Στρατώνα (εποχή Κρητικής Πολιτείας) και προορίζεται για αξιοποίησή του μέσα από την αποκατάσταση και επανάχρησή του (έργο επίσης προτεινόμενο στα πλαίσια του ΟΣΑΑ) ως χώρος για την ανάδειξη παραδοσιακών επαγγελμάτων. Τέλος, ο χώρος προστατεύεται στο όριό του προς το τείχος, με ξύλινο κιγκλίδωμα.
Το προτεινόμενο έργο παρουσιάζει υψηλή συνέργεια και με τις δράσεις / έργα:

 • Κατασκευή λυόμενου θεάτρου στη δυτική τάφρο των Ενετικών Οχυρώσεων (Δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημοσίων χώρων – ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων).
 • Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο Δυτικό τμήμα της Παλιάς Πόλης και διαμόρφωση – αποκατάσταση οδών (Εκσυγχρονισμός των δικτύων υποδομής).

Επίσης, ολοκληρώνεται με την παράλληλη υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου Παλαιού Ρώσικου Στρατώνα», που προτείνεται στα πλαίσια του ΟΣΑΑ.

Προβλεπόμενη επέμβαση
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αναλύεται ως εξής :

  (1) Δημιουργία περιπάτου παράλληλα με την πορεία του τείχους, με απώτερο στόχο την πλήρη αξιοποίηση της επιμήκους πορείας που εισηγείται το τείχος, η οποία θα καταλήγει στο βορειότερο σημείο του αναχώματος, όπου υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα, και πανοραμική θέαση της πόλης και του θαλάσσιου μετώπου.

  (2) Αξιοποίηση των υφιστάμενων, και δημιουργία νέων, εγκάρσιων περιπάτων, που συμβάλλουν στη:

   – σύνδεση του χώρου με τον αστικό ιστό της Παλιάς Πόλης ως οργανική συνέχειά του,
   – ανάδειξη του ιδιαίτερου ρόλου της ενδιάμεσης αυτής ζώνης στην διατύπωση της ταυτότητας της πόλης,
   – αξιοποίηση σημείων με ενδιαφέρουσα θέα, όπως αξιόλογα κτιριακά μέτωπα κ.λ.π.,
   – βιοκλιματική ισορροπία του κεντρικού αστικού ιστού.

  (3) Δημιουργία ανοιχτών χώρων στάσης, σε σημεία όπως γύρω από τον Ρώσικο Στρατώνα, όπου η επισκεψιμότητα προβλέπεται ν’ αυξηθεί.

  (4) Ανασχεδιασμός της υφιστάμενης παιδικής χαράς, ως τμήμα της φυσικής διαμόρφωσης, με πιστοποιημένα όργανα και σύγχρονες προδιαγραφές.

  (5) Ενδεχόμενες αντιστηρίξεις των επιχώσεων που δεν μπορούν να απομακρυνθούν λόγω αρχαιολογικών προϋποθέσεων.

  (6) Διαμόρφωση μετώπου υποδοχής – εισόδου στο χώρο, από τη νότια πλευρά.

  (7) Διαμόρφωση εισόδου από το θύρωμα του πεζοδρόμου της οδού Ζαμπελίου και πλακόστρωσή του με τις ίδιες προδιαγραφές και υλικά, όπως της οδού Ζαμπελίου.

  (8) Δενδροφυτεύσεις κι εργασίες πρασίνου σε όλο το χώρο.

  (9) Δημιουργία προστατευτικού κιγκλιδώματος παράλληλα με το τείχος.

  (10) Περιβαλλοντικά σχεδιασμένες επιστρώσεις με φυσικά υλικά στους χώρους πορείας και στάσης.

  (11) Φωτισμός της περιοχής.

  (12) Αστικός εξοπλισμός της περιοχής.

  (13) Εκσκαφές χωμάτων όπου θα απαιτηθεί στο χώρο, σύμφωνα με:

   – τα δεδομένα της τοπογραφικής αποτύπωσης,
   – των περιορισμών εκ μέρους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,
   – τις ανάγκες σύνδεσης των υψομετρικών διαφορών.

Ο χώρος του δυτικού αναχώματος παρά τις εμφανείς αδυναμίες του σε επίπεδο υποδομών, σημειώνει μεγάλη προτίμηση κι επισκεψιμότητα, κυρίως από τουρίστες, αλλά και από κατοίκους της πόλης. Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη δράση έρχεται να καλύψει την ανάγκη για δημιουργία ενός καλά διαμορφωμένου χώρου υπαίθριας αναψυχής που ταυτόχρονα θα προβάλλει τα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία της εγγύς περιοχής. Επίσης, επιδιώκεται :

 • η σύνδεση του δυτικού αναχώματος με τον αστικό ιστό της Παλιάς Πόλης ως οργανική συνέχειά του
 • η ανάδειξη του ιδιαίτερου ρόλου του αναχώματος ως προς την ταυτότητα και την ιστορία της Παλιάς Πόλης
 • η απόδοση υπαίθριων χώρων σε κατοίκους και επισκέπτες
 • η αξιοποίηση και ανάδειξη σημείων με ιδιαίτερη θέα.
 • η βιοκλιματική ισορροπία του κεντρικού αστικού ιστού.
 • η σύνδεση του ιστορικού αστικού ιστού της Παλιάς Πόλης με τον ιστό της νεότερης πόλης .
 • η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 • η δημιουργία ενός νέου πόλου έλξης .
 • Το έργο ικανοποιεί του εξής στόχους του ΟΣΑΑ :

 • Βιώσιμη αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
 • Δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων (ανάδειξη, προστασία αρχαιολογικών χώρων, δημιουργία δημοτικών χώρων αναψυχής των κατοίκων)
 • Ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος.
  Τίτλος Πράξης:
  Ανάπλαση νότιου τμήματος δυτικού Αναχώματος Ενετικών Οχυρώσεων και λειτουργία του ως χώρου οργανωμένου πρασίνου (MIS 429695)

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  425.000,00
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013, ΕΣΠΑ

img1