Έργο 1

 

1.ΚατασκευH σYγχρονων δικτYων υποδομHς στο κεντρικO τμHμα της παλιAς πOλης (αυτOνομο δIκτυο πυρOσβεσης, δIκτυο οπτικων ινων, υδρευσης, διαχωρισμος δικτυων ακαθαρτων και ομβριων, υπογειοποιηση εναεριου δικτθου ΔΕΗ) και διαμορφωση – αποκατασταση οδων (MIS 352495)

Η συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης οριοθετείται βόρεια από την οδό Σήφακα, ανατολικά από την οδό Δασκαλογιάννη, νότια από την οδό Χατζημιχάλη Νταλιάνη και δυτικά από την οδό Ποτιέ, καλύπτοντας επιφάνεια περίπου 23.500 τετραγωνικών μέτρων

Είναι κυρίως περιοχή κατοικίας, στην οποία εμφανίζεται και τουριστική δραστηριότητα με καταλύματα, ταβέρνες, ενώ στο περίγραμμα της αναπτύσσονται και άλλες επιχειρηματικές δράσεις με καταστήματα ένδυσης, υπόδησης κ.λπ. Γενικά, ο πολεοδομικός ιστός παραμένει αναλλοίωτος στο πέρασμα του χρόνου. Οι κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι αστικού χαρακτήρα είναι περιορισμένοι όπως επίσης λίγοι είναι και οι ιδιόκτητοι ελεύθεροι χώροι. Το οδικό δίκτυο διαμορφώνεται από στενά δρομάκια που το πλάτος τους δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε μεγάλα οχήματα όπως φορτηγά, ημιφορτηγά ή πυροσβεστικά -στις περισσότερες δε περιπτώσεις σε κανένα τετράτροχο-, γεγονός το οποίο καθιστά επιτακτική την υλοποίηση δράσεων καλύτερης πρόσβασης, δημόσιας υγείας, ασφάλειας και προστασίας.
Το Παλαιό δίκτυο υποδομών (ύδρευσης, αποχέτευσης) σε ορισμένα τμήματα χρήζει εκσυγχρονισμού. Το υλικό επίστρωσης του οδικού δικτύου είναι φυσικές πλάκες τύπου Καρύστου ακανόνιστου σχήματος, τοποθετημένες από τη δεκαετία του ’80, οι οποίες σε πολλά σημεία έχουν υποστεί φθορές με την πάροδο του χρόνου και δεν αρμόζουν αισθητικά στο συγκεκριμένο αστικό περιβάλλον της Παλιάς Πόλης των Χανίων.

Φυσικό αντικείμενο έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου στην περιοχή Οβραϊκή, εργασίες πλακοστρώσεων με φυσικά υλικά όμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στις όμορες επεμβάσεις που έγιναν μέσω των προηγούμενων Π.Ε.Π, υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ, εγκατάσταση νέου δημοτικού φωτισμού με παραδοσιακά ανοξείδωτα φωτιστικά, λοιπό αστικό εξοπλισμό, δημιουργία κεντρικού δικτύου οπτικών ινών. Το εν λόγω έργο ουσιαστικά θα ολοκληρώσει και θα ενοποιήσει τόσο λειτουργικά, όσο και μορφολογικά μια σειρά αναπλάσεων που εκπονήθηκαν μέσω του ΠΕΠ Κρήτης στο πλαίσιο του Β’ και Γ’ Κ.Π.Σ.
Πιο αναλυτικά, το έργο διαμορφώνεται από τις εξής επιμέρους δράσεις :

1. ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΔΙΚΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Προβλέπεται η κατασκευή αυτόνομου πυροσβεστικού δικτύου στην περιοχή Μαχαιράδικα (τμήμα βόρεια της Αγοράς). Τα πυροσβεστικά δίκτυα θα καλύψουν μικρά στενά της Παλιάς Πόλης όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων. Η εξυπηρετούμενη έκταση είναι 16 στρέμματα περίπου και το ανεξάρτητο τμήμα που θα κατασκευαστεί θα έχει την ονομασία Δ2 και το πιεστικό συγκρότημα Σ2.660

Το πυροσβεστικό δίκτυο της περιοχής Μαχαιράδικα έχει μήκος 660 μ. κεντρικό δίκτυο. Τα υπόγεια δίκτυα είναι από Σωληνώσεις σκληρού πολυαιθυλενίου (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm τροφοδοτούν κρουνούς που τοποθετούνται σε θέσεις σύμφωνα με την οριζοντιογραφία της μελέτης, συνολικά 26 κρουνούς. Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν σε βάθος από 0,70 έως 1,20 κατά μήκος του άξονα του δρόμου σε κατάλληλη θέση, ώστε να υπάρχουν οι μικρότερες επιπτώσεις στα ήδη κατασκευασμένα δίκτυα ή στα δίκτυα που πρέπει να τοποθετηθούν.

Τα υδροστόμια πυρόσβεσης θα είναι υπέργεια, από χυτοσίδηρο Φ80 mm δυο στομίων (Φ63 mm έκαστο) και η σύνδεσή τους θα γίνει με μια χυτοσιδηρά καμπύλη με πέλμα, με το απαιτούμενο μπετόν διαστάσεων 0.60 Χ 0.60 περίπου. Όλα τα αλλά ειδικά τεμάχια θα είναι από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa).
Προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων βανών συμφώνα με την υπάρχουσα μελέτη σε συγκεκριμένες θέσεις για την καλύτερη λειτουργικότητα του δικτύου σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι Δικλείδες θα είναι ελαστικής εμφράξεως με φλάντζες Φ 125 με συρτή μικρού μήκους (0,40 DN + 150) mm για αγωγούς πόσιμου νερού ονομαστικής πιέσεως τουλάχιστον ΡΝ 10 – 16 bar, κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7259-88 τύπος A-DIN 3352/4A-BS5136 τύπος Α.

Για την παροχή νερού στο εν λόγω πυροσβεστικό δίκτυο θα κατασκευασθεί υπόγεια δεξαμενή 100 m3 νερού (σε θέση που ήδη έχει χωροθετηθεί σε συνεργασία με τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες) διαστάσεων υγρού θαλάμου 10,00 Χ 5,00 μέτρα και βάθος συνολικό 3,30 και διαστάσεων ξηρού θαλάμου 3,00 Χ 5,00 μέτρα για την τοποθέτηση των πιεστικών συγκροτημάτων που δίδουν πιέσεις δικτύου 7,5 atm με δύο ταυτόχρονα λειτουργούντες κρουνούς. Και οι δυο θάλαμοι είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 συμφώνα με τα σχέδια της μελέτης, και ο οπλισμός κατηγορίας s500. Επίσης θα γίνουν μονώσεις με κατάλληλα υλικά που φαίνονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης.
Στον ξηρό θάλαμο του αντλιοστασίου εγκαθίσταται το Πυροσβεστικό συγκρότημα κατά EN 12845 (παροχής 72 m3/h και μανομ. ύψους 70 m σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).

Εντός του ξηρού θαλάμου εγκαθίσταται επίσης ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας και μία αντλία διαρροών για περίπτωση ύπαρξης νερού.

Η πρόσβαση προσωπικού στον υγρό θάλαμο και προσωπικού και εξοπλισμού στον ξηρό θάλαμο γίνεται μέσω θυρίδων στο επίπεδο του εδάφους.
Παράλληλα στην ίδια περιοχή θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης με την αντικατάσταση 50 μ. παλαιού δικτύου ύδρευσης με την τοποθέτηση νέων παροχών, καθώς και η κατασκευή 80 μ. δικτύου αποχέτευσης για τον διαχωρισμό των δικτύων ακαθάρτων και όμβριων σε τμήμα της Παλιάς Πόλης ( όπου το πλάτος των στενών δρόμων το επιτρέπει) με τα απαραίτητα κεντρικά φρεάτια επίσκεψης και τα φρεάτια παροχετεύσεων.

2. ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εκτός από τις απαραίτητες εργασίες εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης και την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για τον διαχωρισμό των δικτύων ακαθάρτων και όμβριων σε τμήμα της περιοχής, όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, θα γίνουν:

      • Υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ.

 

      Η εικόνα του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροδότησης, με την ύπαρξη των συνήθων ξύλινων και τσιμεντένιων στύλων και του πλήθους των εναέριων καλωδιώσεων που αποτελούν το δίκτυο, είναι απαράδεκτη για ένα οικιστικό συγκρότημα σαν την Παλιά Πόλη των Χανίων, λαμβανομένης υπόψη και της στενότητας των δρόμων της.

 

      Με την προτεινόμενη παρέμβαση η ΔΕΗ θα κατασκευάσει στο πλαίσιο ανάλογης σύμβασης νέο υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και το οποίο θα χρηματοδοτήσει κατά 50%.

• Εγκατάσταση κεντρικού δικτύου οπτικών ινών, ώστε να προχωρήσει και η Παλιά Πόλη στην εποχή της πληροφορίας κατάλληλα εξοπλισμένη.

• Νέος δημοτικός φωτισμός με παραδοσιακά ανοξείδωτα φωτιστικά με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά αισθητικής, λειτουργικότητας και αντοχής.

• Λοιπός κοινόχρηστος εξοπλισμός (καλάθια απορριμμάτων, παγκάκια σε σημεία όπου ο χώρος το επιτρέπει κ.λπ.).

3. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Η σχεδιαζόμενη επέμβαση προβλέπει αποξήλωση της υπάρχουσας παλαιάς πλακόστρωσης των κοινόχρηστων χώρων, στην οποία είχαν χρησιμοποιηθεί κυρίως πλάκες ακανόνιστου σχήματος τύπου Καρύστου, όπως προαναφέραμε, και επανεπίστρωση με φυσικά υλικά που ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί σε προγενέστερες παρεμβάσεις που έγιναν στη Παλιά Πόλη μέσω των προηγούμενων ΠΕΠ Κρήτης. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν σχιστολιθικές πλάκες σε συνδυασμό με πλάκες από πορφυρίτη με διαστάσεις: πλάτος 15 εκ., μήκος 15 έως 25 εκ. και πάχος 3 έως 6 εκ. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν κυβόλιθοι από πορφυρίτη διαστάσεων 10Χ10 εκ. πάχους 5 έως 8 εκ.
Για να γίνουν οι νέες επιστρώσεις θα αποξηλωθούν τα παλαιά υλικά επίστρωσης και θα γίνει μία γενική εκσκαφή βάθους περίπου 20 έως 30 εκ. Μετά την διαμόρφωση της εκσκαφής αυτής στις επιθυμητές στάθμες και αφού έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες των δικτύων (πυροσβεστικού, ύδρευσης – αποχέτευσης, ευρυζωνικού, φωτισμού) θα διαστρωθεί σκυρόδεμα οπλισμένο με δομικό πλέγμα, ως υπόβαση της νέας πλακόστρωσης. Τελικά, επί της επιφάνειας του σκυροδέματος θα τοποθετηθούν με τσιμεντοκονίαμα οι νέες πλάκες από πορφυρίτη ή σχιστόλιθο, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης δράσης έγκειται αφενός στην ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της πρόληψης ατυχημάτων (αντιμετώπιση πυρκαγιών), της προστασίας των κατοίκων και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας (αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης) και αφετέρου, της αισθητικής αναβάθμισης και ανάδειξης του ιστορικού κέντρου μέσα από ενέργειες υπογειοποίησης καλωδίων της ΔΕΗ, αντικατάστασης του δημοτικού φωτισμού και του αστικού εξοπλισμού, πλακόστρωσης οδών κλπ.
Την υλοποίηση της δράσης θα αναλάβει ο Δήμος Χανίων και η ΔΕΥΑΧ.

Τίτλος Πράξης:
Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο κεντρικό τμήμα της παλιάς πόλης (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και όμβριων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) και διαμόρφωση – αποκατάσταση οδών
(MIS 352495)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.192.237,50 1.286.732,50
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013, ΕΣΠΑ

img1