ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΕργασΙες εκσυγχρονισμοΥ λειτουργΙας κτιρΙου ΔημοτικΗς ΠινακοθΗκης

Εργασίες εκσυγχρονισμού λειτουργίας κτιρίου Δημοτικής Πινακοθήκης

Η δράση αφορά στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης. Η παρούσα πρόταση αναλύεται σε δύο διακριτά μέρη: 1. την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας 2. την αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης (εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων), ώστε να είναι δυνατή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και τους μελετητές της Τέχνης.

Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/strong>
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξοπλισμός βιβλιοθήκης
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εξοπλισμός δημοτικής πινακοθήκης

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΣΗ

img1