ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΛΑΕΚ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΛΑΕΚ)

Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τα κτίσματα που βρίσκονται στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Τα εν λόγω κτίσματα φιλοξενούν την Ιστορική, Λαογραφική, Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης (ΙΛΑΕΚ). Στόχος της πράξης είναι να εκσυγχρονιστεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός λειτουργίας της ΙΛΑΕΚ. Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης πρόκειται να δημιουργηθεί ένας αξιόλογος χώρος με την παράθεση μοναδικής ιστορικής και λαογραφικής σπουδαιότητας συλλογών και εκθεμάτων της Ιστορικής, Λαογραφικής, Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης που θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους επισκέπτες.

ΚΤΙΡΙΟ ΙΛΑΕΚ

ΚΤΙΡΙΟ ΙΛΑΕΚ
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΣΗ

img1