ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ

Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδοµής στο κεντρικό τµήµα της παλιάς πόλης: αυτόνοµο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισµό δικτύων ακαθάρτων και οµβρίων και υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ∆ΕΗ και τέλος τη διαμόρφωση – αποκατάσταση των οδών. Η συγκεκριμένη περιοχή παρέµβασης – Κεντρικό Τµήµα Παλιάς Πόλης – οριοθετείται βόρεια από την οδό Σήφακα (Μαχαιράδικα) και το Βυζαντινό Τείχος, ανατολικά από την οδό ∆ασκαλογιάννη και την ιστορική συνοικία της Σπλάντζιας, δυτικά από την οδό Ποτιέ και το εµπορικό τµήµα της Παλιάς Πόλης και νότια από την οδό Χατζηµιχάλη Νταλιάνη και τη ∆ηµοτική Αγορά.

img1