ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΥλοπΟΙηση εναλλακτικών τρΟπων κυκλοφορΙας για μεΙωση εκπομπΩν αερΙων ρΥπων

Η δράση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος με ειδικούς σταθμούς διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων, ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα, καθώς και την εφαρμογή που επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων που απαιτείται για τη λειτουργία και σήμανση τους. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει ένα σύστημα που αποτελείται από την εγκατάσταση τεσσάρων (4) σταθμών διάθεσης ποδηλάτων σε επιλεγμένα σημεία της Παλιάς Πόλης του Δήμου Χανίων, εφοδιασμένων με ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα και εξοπλισμένων με την εφαρμογή που επιτρέπει την διάθεση τους προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο. Το Σύστημα Αυτόματης Διάθεσης Ποδηλάτων αποτελείται από 70 Ποδήλατα (εξήντα (60) εν δράσει και δέκα (10) εφεδρικά) και τέσσερις (4) Σταθμούς, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν εβδομήντα (70) θέσεις κλειδώματος ποδηλάτων.

ΣΤΑΘΜΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ 2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

img1

Comments are closed.